HOME > ฉนวนป้องกันจุดเปิด-เปลือยทางไฟฟ้า
....................................................................................................................................................................

 ฉนวนป้องกันจุดเปิด-เปลือยทางไฟฟ้า  ( Live part insulation covers )

ฉนวนป้องกันจุดเปิด-เปลือยทางไฟฟ้า (Live part insulation covers ) ฉนวนไฟฟ้าสำหรับครอบจุดเปิด-เปลือยทางไฟฟ้า เป็นนวัตกรรมใหม่ของทางบริษัท ที่ผลิตจากโพลิเมอร์สำหรับงานด้านฉนวนไฟฟ้าแรงสูง มีคุณสมบัติทนต่อแสงยูวีและต้องไม่ลามไฟ  ใช้ครอบ Bushing ของหม้อแปลงจำหน่าย, หม้อแปลงแรงดัน VT, หม้อแปลงกระแส CT. และบุชชิ่งคาปาซิเตอร์, Drop Out Fuse, Fuse Cut Out  เพื่อป้องกันการลัดวงจรเนื่อจากสัตว์มาสัมผัสโดนจุดเปิด เปลือยของไฟฟ้า

 

                 
         
  การครอบล่อฟ้า   Bushing transformer   การใช้ตัวครอบล่อฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถทดความร้อนและยูวีได้ทำให้
เกิดการละลายและช๊อตจนทำให้ไฟลุกได้
           
         
  การครอบดร๊อปเอาท์ฟิวส์   การครอบดร๊อปเอาท์ฟิวส์   ล่อฟ้าและดร๊อปเอาท์ฟิวส์   ล่อฟ้าและดร๊อปเอาท์ฟิวส์